“Kokoa Hut Shopping Bag” designed by Prompt Design was published in “Brand Identity Design” (Korea design book).

ผลงานสุดสร้างสรรค์  “Kokoa Hut Shopping Bag” จาก Prompt Design ได้รับเกียรติลงผลงาน และขึ้นปกหนังสือชื่อว่า  “ Brand Identity Design”ต้องขอขอบคุณ  Professor Wooksun Chang  in Korea ที่รวบรวมผลงานดีไซน์ดีๆ จากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมาอยู่ในหนังสือ “Brand Package Workbook”

ผลงานสุดสร้างสรรค์ ของ Graphic design studio - Prompt Design